2015-09-24

Zakup zestawu do audiodeskrypcji.

Projekt „Zakup zestawu do audiodeskrypcji przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie” został
dofinansowany z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury.

Dzięki realizacji  zadania osoby niewidome i słabowidzące będą miały  dostęp do niektórych spektakli. Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala osobom niewidomym poznawać widzialny dorobek kultury z zakresu sztuki teatralnej, scenicznej i filmowej.
W spektaklu teatralnym pozwala usłyszeć emocje w głosach aktorów, wsłuchać się w muzykę i efekty dźwiękowe. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł: 100.130,61zł.

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło – 48.526,71zł.

Wkład własny do projektu oraz podatek VAT pokrył Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 51.603,90zł.

 

logo Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się